Algemene Voorwaarden ANNE JAN TOONSTRA (hierna te noemen: ARTIEST)

1. Optie/ bevestiging / overeenkomst

1.1 ARTIEST en OPDRACHTGEVER erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
1.2 Een optie is 2 weken geldig, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er in de tussentijd een andere aanvraag binnenkomt voor dezelfde datum, wordt contact opgenomen en krijgt OPDRACHTGEVER het eerste recht op het optreden, mits OPDRACHTGEVER de optie binnen 24 uur omzet in een definitieve boeking.

1.3 Volgens de Europese regelgeving is een boeking (koop), gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige boekings- (koop) Overeenkomst, waarop een betaling dient te volgen.
1.4 Zodra er sprake is van een definitieve boeking, wordt per mail een overeenkomst gestuurd. Deze wordt ondertekend geretourneerd (bij voorkeur per mail).

2. Kosten en betaling

2.1 De kosten worden gelijk met het definitief maken van een boeking besproken en bevestigd.

2.2 Op het overeengekomen bedrag van toepassing zijnde belastingen (behalve BTW) en premieheffingen inbegrepen zijn inbegrepen. ARTIEST kwijt OPDRACHTGEVER van verplichtingen inzake heffing van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen.
2.3 Zonder enige ingebrekestelling is over het openstaande bedrag een krediettoeslag verschuldigd van 5% per maand of een deel van een maand. Indien OPDRACHTGEVER na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan deze uit handen worden gegeven, in welk geval OPDRACHTGEVER naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

2.4 OPDRACHTGEVER verklaart dat eventuele heffingen van muziekrechten door BUMA/STEMRA naar aanleiding van het evenement voor rekening van OPDRACHTGEVER zijn.
2.5 De factuur wordt na afloop van het optreden verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

2.6 Alle wijzigingen die resulteren in een ander boekingsbedrag worden van tevoren besproken en overeengekomen. Ook kosten die buiten het bedrag van de boeking vallen (bijvoorbeeld podium, parkeerkosten etc.) worden van tevoren besproken en overeengekomen. Deze kosten zijn voor rekening van OPDRACHTGEVER.

3. Volume en overige technische zaken

3.1 De technische faciliteiten zullen zodanig zijn, dat ARTIEST goed kan worden uitversterkt, uitgelicht en een representatief optreden kan verzorgen.

3.2 OPDRACHTGEVER zal zorg dragen dat de technische faciliteiten zoals genoemd in de Technische Lijst van ARTIEST verzorgd zijn bij aankomst.

4. Artiestverplichtingen, speelduur, repertoire

4.1 OPDRACHTGEVER verklaart bekend te zijn met de prestaties van ARTIEST.
4.2 ARTIEST en OPDRACHTGEVER bepalen in overleg de speelduur en speeltijden van ARTIEST.

4.3 ARTIEST is voldoende op tijd voor het optreden op locatie aanwezig en verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van OPDRACHTGEVER.
4.4 Indien er sprake is van verlenging van het optreden op de avond zelf, dan dient dit, voor aanvang te worden besproken, dit i.v.m. het vermijden van een anticlimax en een af te spreken meerprijs.

5. Veiligheid, kleedkamer, catering

5.1 OPDRACHTGEVER staat garant voor de veiligheid van ARTIEST en crew. OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van ARTIEST op het podium en/of in de kleedkamer bevindt. Podium en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van ARTIEST.

5.2 Indien de veiligheid van de ARTIEST onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is ARTIEST gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is OPDRACHTGEVER gehouden de volledige gage aan ARTIEST uit te betalen.
5.3 OPDRACHTGEVER draagt zorg voor een (verwarmde) kleed/pauzeruimte voor ARTIEST en crew.

6. Overmacht en onuitvoerbaarheid, schade

6.1 Indien tijdens de voorbereiding en/ of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat deze niet uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld door voor ARTIEST niet bekende omstandigheden of door overmacht, dan dient OPDRACHTGEVER deze omstandigheden zodanig te veranderen, dat ARTIEST alsnog de werkzaamheden kan volbrengen. Als dit niet mogelijk is, wordt dit als een annulering beschouwd (zie punt 7).

6.2 Uitzondering op 6.1 is onmacht, ontstaan door brand en andere ernstige materiële schade, onlusten, natuurrampen. In deze gevallen wordt het optreden opgeschort naar een nader te bepalen, op redelijke termijn, nieuwe datum. Onder onmacht wordt ook verstaan ernstige ziekte of overlijden van OPDRACHTGEVER, of familie van de 1ste of 2e graad. In hoeverre een optreden dan kan worden opgeschort, is afhankelijk van de situatie en zal in goed overleg tussen ARTIEST en (in de plaats gestelde) OPDRACHTGEVER worden opgelost. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht, en OPDRACHTGEVER zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan ARTIEST uitbetalen.

6.3 OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor schade ontstaan, voor, tijdens of na het optreden, aan apparatuur en/of bezittingen van ARTIEST en crew welke zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van OPDRACHTGEVER, de locatie en diens personeel, bij het optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.

6.4 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van ARTIEST zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door derden, wordt door OPDRACHTGEVER volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. ARTIEST kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

6.5 Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen een schadevergoeding, gelijk aan eenmaal de afgesproken gage, moet worden betaald door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van euro 125,-- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, alsmede omzetbelasting.

7. Annulering

7.1 Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct op eisbaar.

  • Bij annulering tot 8 weken voor de optreeddatum: De annuleringskosten bedragen € 25,00 ter compensatie van de administratiekosten.

  • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de optreeddatum: De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht.

  • Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de optreeddatum: De annuleringskosten bedragen 75 % van de totale som van de opdracht.

  • Bij annulering in de laatste week voor de optreeddatum: De annuleringskosten bedragen 100 % van de totale som van de opdracht.

7.2 Annulering door ARTIEST: Annulering geschiedt enkel in geval van overmacht zoals ziekte, sterfgeval of ongeval. Bij gehele annulering is OPDRACHTGEVER geen kosten verschuldigd. ARTIEST zal, voor zover mogelijk, hulp bieden bij het vinden van een geschikt alternatief. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden, dan wordt dit per omgaande geretourneerd.

8. Overigen

8.1 Het is niet toegestaan geluid- en/of beeldopnamen van het optreden te (laten) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTIEST.
8.2 Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.
8.3 Eventuele Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie binnen arrondissement waar de in de overeenkomst vermelde ARTIEST woonplaats heeft c.q. gevestigd is.
8.4 ARTIEST en crew zijn bereid om in te spelen op alle wensen en omstandigheden. Het is echter wel van belang dat er vooraf zoveel mogelijk duidelijke afspraken gemaakt worden. Uiteindelijk hebben alle betrokken partijen maar één doel: een geslaagd evenement.